MH2.gif
JA slide show

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

"Славутський солодовий завод"

Протокол N 1

від "27" квітня 2017 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД"

м. Славута, 2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших норм діючого законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства "СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Дирекції.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається законом та Статутом Товариства.

2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


3.1. У Товаристві проводяться чергові (річні) Загальні збори та позачергові Загальні збори.

3.2. Річні Загальні збори скликаються проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:
1) затвердження річного звіту Товариства;
2) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов’язково вносяться питання, щодо:
1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

3.4. Усі інші Загальні збори, крім чергових (річних), вважаються позачерговими.

3.5. Першим питанням до порядку денного чергових (річних) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства виноситься питання про обрання лічильної комісії.

3.6. Підготовка, скликання та проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів відбуваються у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

3.7. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, та перебувають за межами України.  

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:
1) прийняття рішення про їх скликання;
2) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради або акціонерів Товариства у передбачених Статутом та цим Положенням випадках.

4.3. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити перелік питань, включених до проекту порядку денного;

4.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.5. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів надсилається звичайним листом та має містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою Радою.

4.6. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

4.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.4.5. цього Положення.

4.8. Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо надано безпосередньо акціонеру або передано для відправлення поштовій організації не пізніше як за 30 днів до проведення Загальних зборів. Датою надання повідомлення вважається дата:
- вручення повідомлення безпосередньо акціонеру за особистим підписом;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

4.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

4.10. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі та повинна містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;
2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;
3) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення

У разі висування кандидата — фізичної особи до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:
1) назву органу, до якого висувається кандидат;
2) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
3) кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать кандидату;
4) освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх трьох років;
6) відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями Товариства про Наглядову раду, Ревізійну комісію;
7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
9) згоду кандидата на обрання до складу органів Товариства;
10) згоду кандидата на обробку його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних"

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.11. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.4.20 цього Положення, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 4.9, 4.10.

4.13.Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

4.14. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.9 цього Положення;
2) неповноти даних, передбачених п.4.10- цього Положення.

4.15. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного у порядку передбаченому п.4.7. цього Положення.

4.17. Наглядова рада (акціонери, які скликають позачергові Загальні збори) до проведення Загальних зборів повинні надіслати листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборам до органів Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:
- орган Товариства, до якого висувається особа;
- дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до органів Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство

4.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.19. Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства скликаються Наглядовою радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревізійної комісії;
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
5) в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства.

4.20. Акціонери, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу.

У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

4.21. Вимога щодо скликання Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства і повинна містити:
1) дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства; прізвище, ім'я, по батькові акціонерів — фізичних осіб; найменування акціонерів — юридичних осіб);
2) відомості щодо кількості та категорії акцій, що належать акціонерам;
3) підстави для скликання Загальних зборів;
4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана головою органу або кожним акціонером, який її подає. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.22. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

У разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому даним Положенням. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. (Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.) У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

4.23. Кожний акціонер зобов'язаний інформувати Товариство про будь-які зміни у своєму найменуванні (ім'я, прізвище, по-батькові) чи адресі шляхом направлення письмового повідомлення про це Товариству. Товариство не несе відповідальності за негативні наслідки (у тому числі порушення прав та законних інтересів акціонерів), що сталися внаслідок порушення акціонером даної вимоги.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


5.1. Робочими органами Загальних зборів є:
- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія;
- голова загальних зборів;
- секретар загальних зборів.

5.2. Повноваження щодо виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, покладаються на Дирекцію Товариства згідно з відповідним рішенням Наглядової ради, схваленим не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку роботи Загальних зборів акціонерів.

До повноважень Дирекції Товариства, пов’язаних із підготовкою та проведенням Загальних зборів, належать:
1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки Загальних зборів;
2) забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до проекту порядку денного;
3) забезпечення ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);
6) підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.

5.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, Наглядовою радою Товариства, а у випадках, передбачених п. 4.20 цього Положення, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори, призначається реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації обирається голова реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:
1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах у журналі реєстрації учасників Загальних зборів;
2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
3) видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;
4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
7) здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; реєстр акціонерів; журнал реєстрації учасників Загальних зборів; журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування тощо).

5.4. Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами акціонерів обирається лічильна комісія. Першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів виноситься питання про обрання лічильної комісії. Лічильна комісія складається з трьох осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
1) організує голосування на Загальних зборах;
2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
4) складає протокол про підсумки голосування;
5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

5.5. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

5.6. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних Зборів Наглядова Рада до початку їх проведення призначає Голову Загальних зборів. Головою Загальних зборів може бути призначено Голову Наглядової ради, члена Наглядової ради чи іншу особу, уповноважену Наглядовою радою. Голова Загальних Зборів після їх відкриття організовує обрання секретаря Загальних зборів.

Голова Загальних зборів:
1) керує роботою Загальних зборів;
2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
8) підписує протокол Загальних зборів;
9) організує здачу до архіву Товариства документів, пов'язаних з роботою Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

Секретар Загальних зборів забезпечує збір та підготовку документів та матеріалів, які відображають роботу Загальних зборів, організує роботу по оформленню прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ


6.1. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

6.2. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства.

6.3. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства шляхом скасування довіреності та повідомивши про це представника та Наглядову раду (акціонерів, що скликають позачергові Загальні збори) та Дирекцію Товариства.

Видання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.5. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

6.6. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином: від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

Oсоба віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:
- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;
- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

6.7. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

6.8. Заява про згоду на участь у загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

 

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

7.2. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття Загальних зборів може бути перенесено за рішенням Голови Зборів. Перенесення відкриття Загальних зборів більше одного разу не допускається.

7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:
- переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;
- документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (журнал реєстрації учасників Загальних зборів) підписується Головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.6 Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

7.7. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства реєстраційною комісією визначається наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.8 Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:
1) повне найменування Товариства;
2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
3) склад реєстраційної комісії;
4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
5) загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на день проведення Загальних зборів;
6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

8.3. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

8.6. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою радою (акціонерами, які скликали позачергові збори), та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою.

8.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
- доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв.;
- виступи до 5 хв.;
- повторні виступи, запитання до 3 хв.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

8.8. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

8.10. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.12. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ


9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери — власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

9.4. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування повинен містити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Дирекції Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я, по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
1) повне найменування акціонерного товариства;
2) дату і час початку проведення загальних зборів;
3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.4.20 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.5. Рішення Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:
• внесення змін до Статуту Товариства;
• прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
• прийняття рішення про зміну типу Товариства;
• прийняття рішення про розміщення акцій;
• прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
• прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
• прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів з наступного питання приймається більше 50 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості: прийняття рішення про вчинення значного правочину, в тому числі про відчуження майна Товариства, за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

З інших питань рішення Загальних зборів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій

9.6. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

9.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймається Головою Загальних зборів.

9.8. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
1) дата проведення голосування;
2) питання, винесене на голосування;
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
1) дата проведення голосування;
2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.9. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, в порядку, передбаченому статутом та законодавством.

9.10. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

9.11. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого організується та забезпечується Секретарем Загальних зборів.

10.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
1) повне найменування Товариства;
2) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
3) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
4) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
5) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
6) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
7) Головуючого та Секретаря Загальних зборів;
8) склад лічильної комісії;
9) порядок денний Загальних зборів;
10) основні тези виступів;
11) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
12) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.3. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

10.5. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.

10.6. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством.

10.7. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

 

 

Генеральний Директор ПАТ «Славутський солодовий завод»
Дубіна М.І. __________________________________